Pomiar biowitalności ziół

Posted on Cze 7, 2013

Pomiar biowitalności ziół

Fran­cu­ski badacz Anto­ine Bovis opra­co­wał skalę do pomiaru biowi­tal­no­ści. Na podsta­wie wielo­let­nich prób usta­lił, że poziom ener­ge­tyczny orga­ni­zmu zdro­wego czło­wieka wynosi prze­cięt­nie 6500 jedno­stek, które dzisiaj nazy­wamy jednost­kami Bovisa. Skala została tak pomy­ślana, iż jej fizy­kalny zakres sięga od zera do 10000 jedno­stek. Wiel­ko­ści powy­żej 6500 uważane są za korzystne i stymu­lu­jące, nato­miast poni­żej tej warto­ści — za nieko­rzystne i wska­zu­jące na osła­bie­nie lub chorobę. Czym bliżej zera, tym gorzej. Wiel­ko­ści poni­żej 1600 jedno­stek Bovisa (j.B.) wska­zują na całko­wity brak siły życio­wej.  Przy­jęto nastę­pu­jące zakresy doty­czące biowi­tal­no­ści człowieka :

6400-6000j.B. -  osła­bie­nie organizmu

6000-5500j.B. – znacz­niej­sze osła­bie­nie orga­ni­zmu lub lekki stan chorobowy

5500-5000j.B. — stan chorobowy

poni­żej 5000j.B. – ciężki stan chorobowy

Prze­pro­wa­dzono testy prepa­ra­tów dostar­czo­nych przez Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora z Łomia­nek k/ Warszawy. Charak­te­ry­zo­wały się one wyjąt­kowo dużym pozio­mem biowitalności.

Badano też w zakre­sie jakiej barwy świa­tła słonecz­nego emito­wane jest podsta­wowe promie­nio­wa­nie. Jeżeli domi­nuje kolor biały, to dany prepa­rat działa przede wszyst­kim wzmac­nia­jąco, a gdy zielony – głów­nie oczysz­cza­jąco. Przy niebie­skim nasi­lone jest dzia­ła­nie prze­ciw­za­palne i znie­czu­la­jące, przy poma­rań­czo­wym – pobu­dza­jące. Kolor żółty wpływa zaś korzyst­nie na układ trawienny i pokar­mowy, pobu­dza system nerwowy i sprzyja rege­ne­ra­cji tkanki skór­nej. Każdy z prepa­ra­tów ma specy­ficzne, szcze­gó­łowe dzia­ła­nie podane przez produ­centa. Bada­nie emito­wa­nych kolo­rów poka­zuje dodat­kowo ich walory energetyczne.

Uzyskano nastę­pu­jące wyniki:

 • Wilca­corra Forte w kapsuł­kach – 8800-9000j.B. – kolor biały
 • Wilca­corra kora – 8200j.B. – kolor biały
 • Wilca­corra liście – 7700j.B. – kolor biały
 • Reishi forte kapsułki — 8700j.B. – kolor zielony
 • Reishi  puder -  7900j.B. – kolor zielony
 • Cordy­ceps kapsułki  - 8400-8500j.B. – kolor zielony
 • Wilca­corra ekstrakt  — 8200 – 8500j.B – kolor biały
 • Wilca­shi forte – 8000j.B. – biały i zielony
 • Graviola susz – 7600 j.B. – kolor zielony
 • Graviola atomi­zo­wana — 7800j.B. – kolor zielony
 • Maca proszek – 7300j.B. – kolor pomarańczowy
 • Ubos kora – 7200j.B. – kolor niebieski
 • Chuchu­hu­asi kora – 7400j.B. – kolor żółty
 • Fin mycel­caps – 7700-7900j.B. – kolor żółty
 • MGN-3 – 7700-7800j.B. – kolor zielony

Woda po zapa­rze­niu kory Wilcac­cory zwięk­szała biowi­tal­ność do 7600-7700j.B., a liści Wilcac­cory do 7400-7600j.B., nato­miast po 30 min. goto­wa­nia pod przy­kry­ciem do ponad 8000 j.B. Dodat­kowo można uzyskać jesz­cze ok. 200j.B. więcej, jeśli podczas goto­wa­nia Wilca­corry będziemy co kilka minut mieszali prawo­skręt­nie wodę wraz z prepa­ra­tem. Jest to jeden z prostych sposo­bów dyna­mi­zo­wa­nia prepa­ra­tów ziołowych.

Znacząco wzra­stał poziom biowi­tal­no­ści ludzi po spoży­ciu naparu zarówno kory jak i liści Wilcac­cory. Zare­je­stro­wano wyniki wzro­stu od 300 do 1500j.B. Jesz­cze  lepsze wyniki odno­to­wano przy zaży­ciu 2 table­tek Wilcac­cory w kapsuł­kach. Poziom wzro­stu sięgał wówczas od 350 do 2000j.B i utrzy­my­wał się przez kilka godzin. Jest to wynik rzadko spoty­kany nawet wśród najbar­dziej skutecz­nych ekstrak­tów zioło­wych! Z pewno­ścią duże znacze­nie posia­dał fakt, iż dystry­bu­tor w/w prepa­ra­tów — Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora — spro­wa­dza je bezpo­śred­nio ze stwo­rzo­nego przez ojca Edmunda Szeligę insty­tutu IPIFA z Peru. Polski zakon­nik poświę­cił wiele lat na wyse­lek­cjo­no­wa­nie odpo­wied­niego gatunku vilca­cory (Unca­ria tomen­tosa) i opra­co­wa­nie procesu przy­go­to­wa­nia prepa­ra­tów, aby zostały zacho­wane jak najlep­sze właści­wo­ści rośliny.

Duże wzro­sty biowi­tal­no­ści rzędu 500-1400j.B. zaob­ser­wo­wano również po zaży­ciu pozo­sta­łych bada­nych preparatów.

Zioła IPIFAInfor­ma­cje o wymie­nio­nych prepa­ra­tach zioło­wych można uzyskać w Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora, ul. Warszaw­ska 71 A, 05–092 Łomianki, tel.22–751-85–43.

Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora od wielu lat ściśle współ­pra­cuje z IPIFA (Insty­tut Badań Fito­te­ra­pii Andyj­skiej ) i  stam­tąd, od współ­pra­cow­ni­ków ojca Szeligi, spro­wa­dza atesto­wane zioła. Centrum działa od 1996 r, a od 1998 współ­pra­cuje z IPIFA.

Infor­ma­cje:

http://unadegato.pl/

Na stro­nie inter­ne­to­wej Centrum opubli­ko­wano m.in. wyniki badań nauko­wych vilca­cory prze­pro­wa­dzo­nych pod kierun­kiem prof. Mieczy­sława Kura­sia z Uniwer­sy­tetu Warszawskiego.

Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora współ­pra­cuje również   z prof. Krzysz­to­fem Gule­wi­czem z Insty­tutu Chemii Bioor­ga­nicz­nej PAN w Poznaniu.

11 lutego 2012 roku Centrum zorga­ni­zo­wało I krajowe sympo­zjum doty­czące fito­te­ra­peu­tycz­nego dzia­ła­nia vilca­cory (Unca­ria tomen­tosa) i reishi (Gano­derma luci­dum). Prze­wod­ni­czą­cym sympo­zjum był prof. dr hab. Krzysz­tof Gule­wicz, wykłady wygło­sili: lek med Janusz Dzik, dr Rado­sław Pilar­ski, prof. dr hab. Mieczy­sław Kuraś, dr Julita Nowa­kow­ska, dr n. med Norbert Szaluś, Olga Bemow­ska, mgr Anita Kośmi­der oraz dr n. med. Jerzy Świerż.

 Z prepa­ra­tów zioło­wych znaj­du­ją­cych się w ofer­cie Centrum prowa­dzone są bada­nia naukowe na Wydziale Biolo­gii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, a  prace na temat tych badań były publi­ko­wane w Jour­nal of Ethnopharmacology.

Każda partia spro­wa­dza­nych roślin badana jest przez Zakład Ekotok­sy­ko­lo­gii Roślin na Uniwer­sy­te­cie Warszaw­skim pod kierun­kiem prof. dr hab. Mieczy­sława Kura­sia. Ścisła współ­praca z prof. dr hab. Mieczy­sła­wem Kura­siem i prof. dr hab. Krzysz­to­fem Gule­wi­czem z Insty­tutu Chemii Bioor­ga­nicz­nej PAN w Pozna­niu gwaran­tuje najwyż­szą jakość i skuteczność.

Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora może pochwa­lić się stwo­rze­niem wyjąt­ko­wego prepa­ratu WILCASHI FORTE skła­da­ją­cego się z kory Unca­ria tomen­tosa (VILCACORA) i Gano­derma luci­dum (zarod­niki grzyba REISHI). Prepa­rat ten posiada wielo­kie­run­kowe dzia­ła­nie tera­peu­tyczne, które z powo­dze­niem można wyko­rzy­stać wspo­ma­ga­jąc lecze­nie wielu chorób.

Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora współ­pra­cuje na co dzień  również z trzema leka­rzami onko­lo­gami, inter­ni­stą, pedia­trą oraz leka­rzem sportowym.

 

Uwaga: rela­cja doty­cząca badań suple­mentu diety nie jest jaką­kol­wiek wska­zówką medyczną. Po poradę należy zwra­cać się indy­wi­du­al­nie do leka­rza lub farmaceuty!