Potęga kamieni

Posted on Kwi 23, 2013

Potęga kamieni

Książka poświę­cona jest zasto­so­wa­niu kamieni. Nie chodzi tu o kamie­nie szla­chetne, ale o zwykłe kamie­nie będące od wieków mate­ria­łem budow­la­nym. Kamie­niom szla­chet­nym poświę­cono liczne publi­ka­cje, nato­miast w tej książce prezen­to­wane jest po raz pierw­szy zagad­nie­nie ener­gii kamieni i ich wyko­rzy­sta­nie. Auto­rzy opisują zarówno fascy­nu­jące tajem­nice kamien­nych kręgów i budowli mega­li­tycz­nych w Polsce i za granicą, oraz możli­wo­ści zasto­so­wa­nia kamieni na co dzień.

Zapo­znaj się z tą książką, jeśli chcesz:

  • dowie­dzieć się o zagad­ko­wych mega­li­tach naszych przodków
  • poznać niezwy­kłe ener­gie zwykłych kamieni
  • wyko­rzy­stać kamie­nie w architekturze
  • zbudo­wać kamienny energetyzator
  • zasto­so­wać kamie­nie jako odpromienniki
  • wznieść kamienny krąg
  • wyko­rzy­stać kamie­nie w domu i ogro­dzie do ener­ge­ty­za­cji otoczenia

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela i Otylia Sakowska

Potęga kamieni

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2002

ISBN 83–88351–26–5