Psychotronika — Mini Encyklopedia

Posted on Kwi 23, 2013

Psychotronika — Mini Encyklopedia

Pierw­sza w Polsce pozy­cja obej­mu­jąca komplek­sowo cało­kształt zagad­nień z dzie­dziny biote­ra­pii, psycho­lo­gii głębi, radie­ste­zji, bada­nia zjawisk mediu­micz­nych oraz histo­rii psycho­tro­niki.
Opra­co­wana przez najwy­bit­niej­szych specjalistów.

Ocze­ki­wana przez wielu czytel­ni­ków, nie tylko psycho­tro­ni­ków, ponie­waż żadne tłuma­cze­nia zachod­nich publi­ka­cji z tej dzie­dziny nie uwzględ­niają polskiej trady­cji nauko­wej ani polskiego punktu widze­nia. Ency­klo­pe­dia zawiera około 400 termi­nów uzupeł­nio­nych cieka­wymi ilustracjami.

Z noty na okładce wydaw­nic­twa SIGMA-NOT z 1993 r.

Matela L., Stefań­ski L.E., Szymań­ski J.,

Psycho­tro­nika — Mini Encyklopedia

Sigma NOT

Warszawa, 1993

ISBN 83–85001-90–5