Radiestezja — nauka, praktyka, ochrona przed szkodliwym promieniowaniem

Radiestezja — nauka, praktyka, ochrona przed szkodliwym promieniowaniem

Posted on Mar 14, 2013

Radiestezja — nauka, praktyka, ochrona przed szkodliwym promieniowaniem

Radie­ste­zja cieszy się od wielu lat, zarówno w świe­cie jak i w Polsce, niesłab­ną­cym zain­te­re­so­wa­niem. Zjawi­skami towa­rzy­szą­cymi radie­ste­zji zaczęła zajmo­wać się nauka. Radie­stetę w jego bada­niach wspie­rają dziś nowo­cze­sne urzą­dze­nia pomiarowe.

Coraz więcej osób świa­do­mych zagro­żeń zleca zbada­nie miesz­ka­nia ze względu na wystę­po­wa­nie radia­cji pocho­dzą­cych od żył wodnych i innych źródeł promie­nio­wań geopa­tycz­nych. Coraz licz­niejsi sięgają samo­dziel­nie po różdżkę i waha­dło, aby wyko­rzy­stać je do pomiaru różnego rodzaju oddzia­ły­wań. W książce “Radie­ste­zja” czytel­nik znaj­dzie wyczer­pu­jące infor­ma­cje doty­czące tej dzie­dziny wiedzy, pozna dzieje radie­ste­zji, jej współ­cze­sne obli­cze oraz najnow­sze bada­nia naukowe na jej temat. Książka omawia szcze­gó­łowo różnego rodzaju sprzęt radie­ste­zyjny, w tym też urzą­dze­nia mało znane w naszym kraju.

Autor opisuje liczne metody neutra­li­zu­jące szko­dliwe promie­nio­wa­nie, które można z łatwo­scią wyko­rzy­stać do zabez­pie­cze­nia własnego miesz­ka­nia, gdy prze­sta­wie­nie łóżka w miej­sce nieza­pro­mie­nio­wane będzie niemoż­liwe. Osoby zajmu­jące się już radie­ste­zją znajdą w niej cwicze­nia umoż­li­wia­jące bezpieczną pracę z różdżką i waha­dłem, metody zwięk­sza­jące wraż­li­wosc i koncen­tra­cję radie­stety oraz powo­du­jące szybką rege­ne­ra­cję jego orga­ni­zmu. Ci zas czytel­nicy, którzy chcie­liby posta­wic pierw­sze kroki w dzie­dzi­nie radie­ste­zji uzyskają prak­tyczne wska­zówki jak posłu­gi­wac się różdżką i wahadłem.

Leszek Matela

Radie­ste­zja — nauka, prak­tyka, ochrona przed szko­dli­wym promieniowaniem

Dom Wydawniczo-Księgarski KOS

Kato­wice, wyd. I-1996, wyd. V-2002

ISBN 83–86757–40-X