Radiestezja w praktyce

Posted on Wrz 3, 2016

RADIESTEZJA W PRAKTYCEradiestezja-w-praktyceksiążka Janiny Lampert-Smak

W poło­wie 2016 r. ukazała się ciekawa książka wydana przez Studio Astrop­sy­cho­lo­gii zaty­tu­ło­wana RADIESTEZJA W PRAKTYCE. Waha­dełko, chro­mo­te­ra­pia, diagno­styka. Napi­sała ją zajmu­jąca się wiele lat tą dzie­dziną radie­stetka Janina Lampert-Smak. Autorka  jest zawodu farma­ceutką, osobą o szero­kiej wiedzy i zain­te­re­so­wa­niach, co zresztą miała okazję zapre­zen­to­wać wcze­śniej poprzez swoje publi­ka­cje m.in. na łamach  Niezna­nego ŚwiataCzwar­tego Wymiaru.

Książka została napi­sana w sposób klarowny i przej­rzy­sty. Myślę, że jej lektura zachęci czytel­ni­ków do podję­cia własnych doświad­czeń w zakre­sie opisa­nych tema­tów. Mimo niedu­żej obję­to­ści, sporo udało się zapre­zen­to­wać. Możemy zapo­znać się z cieka­wymi infor­ma­cjami doty­czą­cymi radie­ste­zji, diagno­zo­wa­nia, chro­mo­te­ra­pii, zioło­lecz­nic­twa jak również tele­ra­die­ste­zji i bada­nia roślin. Nowo­ścią w jednym z rozdzia­łów jest analiza kolo­rów promie­nio­wa­nia ziół. Okazuje się, że w prawi­dłowo dobra­nej mieszance możemy uzyskać jeden silny kolor tera­peu­tyczny (np. biały), mimo że poje­dyn­cze zioła emitują różne kolory.

Wiele inte­re­su­ją­cych prze­my­śleń odnaj­dziemy w rozdziale o promie­nio­wa­niu kształ­tów i symboli, w tym o prak­tycz­nym wyko­rzy­sta­niu formy podkowy do stymu­la­cji biowitalności.

Autorka przed­sta­wiła też ciekawe prze­my­śle­nia, a nawet konkretne wyniki pomia­rów doty­czące ener­ge­tyki zjawisk astro­no­micz­nych, w tym wpływu zaćmień Słońca i Księ­życa. Publi­ka­cje na ten temat są rzadkością.

Czytel­nik dowie się także, jak taniec oddzia­łuje na naszą biowi­tal­ność i pola­ry­za­cję. Możemy również prze­czy­tać o bada­niach kilku cieka­wych miejsc mocy prze­pro­wa­dzo­nych przez autorkę. Poło­żone są one nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Osobne rozdziały poświę­cone są wpły­wowi szko­dli­wych jonów dodat­nich i promie­nio­wań elek­tro­ma­gne­tycz­nych. Jest to zjawi­sko coraz bardziej nasi­la­jące się i dokucz­liwe, dlatego stanow­czo powin­ni­śmy poświę­cić mu więcej uwagi.

W RADIESTEZJI W PRAKTYCE znaj­dziemy wiele prak­tycz­nych infor­ma­cji w skon­den­so­wa­nej formie. Z pewno­ścią warto, aby każdy inte­re­su­jący się zdro­wym życiem i radie­ste­zją miał książkę Janiny Lampert-Smak w swoim księgozbiorze.

Leszek Matela

Obej­rzyj też ciekawą stronę autorki tej książki  zatytułowaną:

Radie­ste­zja moje hobby:

https://radiestezjawnaszymzyciucodziennym.blogspot.com/2014/01/miejsca-mocy-miejsca-pozytywnej-energii.html