RESWERATROL DLA ZDROWIA

Posted on Gru 1, 2014

Recen­zja suple­mentu diety

W facho­wej lite­ra­tu­rze doty­czą­cej zdro­wia możemy spotkać termin fran­cu­ski para­doks. Chodzi o wyjąt­kowo wysoką śred­nią długość życia Fran­cu­zów mimo niezbyt zdro­wej i często zbyt tłustej codzien­nej diety. Bada­nia wska­zują, że przy­czy­nia się do tego w dużym stop­niu wyjąt­kowo wyso­kie spoży­cie reswe­ra­trolu zawar­tego w czer­wo­nym winie konsu­mo­wa­nym regu­lar­nie przez miesz­kań­ców tego kraju. Najwię­cej tego orga­nicz­nego związku chemicz­nego znaj­duje się w wino­gro­nach, a głów­nie w ich skórce. W mniej­szych ilościach wystę­puje on też w orzesz­kach ziem­nych oraz w owocach morwy i czar­nej porzeczki.

Komplek­sowe bada­nia nad reswe­ra­tro­lem prze­pro­wa­dził zespół Davida Sinc­la­ira z Uniwer­sy­tetu Harvarda. Okazało się, że zwią­zek ten jest niezwy­kle skutecz­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem oraz natu­ral­nym środ­kiem zwal­cza­ją­cym infek­cje grzy­biczne. Ekspe­ry­menty na myszach wyka­zały, że redu­kuje on objawy starze­nia, hamuje rozwój stanów zapal­nych, znacząco obniża poziom chole­ste­rolu i ogól­nie wydłuża życie. Wspo­maga prze­pływ krwi w kończy­nach dolnych. Nisz­cząc wolne rodniki, zapo­biega powsta­wa­niu chorób układu sercowo-naczyniowego oraz nowo­two­rów. Pomocny jest w odchu­dza­niu i reduk­cji cellu­litu. Wspiera funk­cjo­no­wa­nie naczyń włoso­wa­tych i przy­czy­nia się do dobrego wyglądu skóry.

Centrum Zioło­lecz­nic­twa Ojca Grze­go­rza wpro­wa­dziło niedawno do swojej oferty RESVERATROL w kroplach. Zawiera on ekstrakt ze skórek wino­gron o wyso­kim stęże­niu wspo­mnia­nego związku orga­nicz­nego. Dzięki temu wystar­czy używać tylko 8 kropli tego produktu rano oraz 8 kropli wieczo­rem, rozpusz­cza­jąc je w wodzie.

Resveratrol-www

RESVERATROL to kolejny bardzo poży­teczny dla zdro­wia prepa­rat opra­co­wany przez doktora Krzysz­tofa Błechę, zało­ży­ciela Centrum  Zioło­lecz­nic­twa Ojca Grze­go­rza i autora licz­nych publi­ka­cji o zielar­stwie i suple­men­tach diety, w tym książki: Profi­lak­tyka zdro­wotna i fito­te­ra­pia (współ­au­torka prof. Iwona Wawer).

 

 

 

 

Infor­ma­cje o Resveratrolu:

http://bonimed.pl/produkty/profilaktyka-przeciwnowotworowa/resveratrol-esencja-wina-w-kroplach/

Uwaga: recen­zja suple­mentu diety nie jest jaką­kol­wiek wska­zówką medyczną. Po poradę należy zwra­cać się indy­wi­du­al­nie do leka­rza lub farmaceuty!