Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka

Posted on Kwi 30, 2013

Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka

To nie tylko książka biogra­ficzna Jerzego Proko­piuka, ale również próba przed­sta­wie­nia i uporząd­ko­wa­nia jego świa­to­po­glądu. W książce znaj­dziemy również wybór jego poezji młodzień­czej, a także notatki z rozmów z myśli­cie­lem i gnosty­kiem Rober­tem Walterem.

Ciekawa lektura podsu­mo­wu­jąca życie i twór­czość autora.

http://www.kos.com.pl/rozdroza_czyli_zwierzenia_gnostyka_prokopiuk.html