Runy dla Ciebie

Posted on Kwi 23, 2013

Runy dla Ciebie

Runy to pełne subtel­nej ener­gii symbole i znaki odkryte przed setkami lat przez ludy Europy Północ­nej. Okazuje się, że mogą one być bardzo przy­datne również czło­wie­kowi XXI wieku. “Runy dla Ciebie” w sposób przy­stępny dla każdego przed­sta­wiają różne prak­tyczne możli­wo­ści zasto­so­wa­nia wiedzy o runach oraz stano­wią przej­rzy­sty i zrozu­miały dla wszyst­kich zbiór infor­ma­cji na ich temat. Runy nie są syste­mem skom­pli­ko­wa­nym i każdy, po lektu­rze tej książki, może łatwo nauczyć się używa­nia ich na co dzień. “Runy dla ciebie” to unikalne kompe­dium wiedzy o wyko­rzy­sta­niu run na co dzień.

Auto­rem książki jest Leszek Matela, germa­ni­sta i znawca run, znany z licz­nych publi­ka­cji z wielu dzie­dzin wiedzy niekon­wen­cjo­nal­nej. Jako jeden z pierw­szych w Polsce popu­la­ry­zo­wał runy już w latach 80-tych. Jego liczne książki, doty­czące różnego rodzaju zjawisk niezna­nych, stały się best­sel­le­rami na rynku wydaw­ni­czym, ciesząc się uzna­niem czytel­ni­ków nie tylko w Polsce, ale i zagranicą.

Zapo­znaj się z tą książką jeśli chcesz:

  • odkryć tajem­nice znaków runicznych
  • wyko­rzy­stać dobro­czynne oddzia­ły­wa­nie run jako promie­niu­ją­cych symboli
  • nauczyć się używa­nia run do progno­zo­wa­nia przyszłości
  • rozwi­jać intu­icję i kontakt ze swoim wyższym “Ja”
  • wyko­rzy­stać runy do kształ­to­wa­nia własnego charakteru
  • nauczyć się stoso­wać gimna­stykę runiczną dla zdrowia
  • poznać sekrety runicz­nych ukła­dów dłoni
  • dowie­dzieć się o nauko­wych bada­niach oddzia­ły­wa­nia run
  • stoso­wać runy do ochrony energetycznej
  • poznać podstawy nume­ro­lo­gii runicznej

W czym leży sedno tajem­nicy oddzia­ły­wa­nia run. Otóż, według mnie, opiera się ono na zjawi­sku okre­śla­nym mianem rezo­nansu bądź promie­nio­wa­nia kształ­tów i symboli. Bada­nia naukowe, opisane również w tej książce, potwier­dzają real­ność tego rodzaju oddzia­ły­wań. Runy są bowiem — jak sądzę — uniwer­sal­nymi znakami symbo­licz­nymi, rezo­nu­ją­cymi korzystne ener­gie otacza­ją­cej nas przy­rody. Doprawdy nie trzeba zmie­niać reli­gii czy świa­to­po­glądu, żeby skorzy­stać z dobro­dziejstw uniwer­sal­nej ener­gii, jaką dostar­cza czło­wie­kowi Matka Natura. Jest to tak natu­ralne jak korzy­sta­nie z magne­ty­zmu Ziemi czy oddzia­ły­wa­nia Słońca. Czło­wiek wzmac­nia­jący się ener­ge­tycz­nie za pomocą run, podob­nie jak czło­wiek, który ener­ge­ty­zuje się pod pira­midą czy zasiada w cieniu lipy, aby się doła­do­wać ener­ge­tycz­nie, nie uczest­ni­czy w jakimś magicz­nym rytu­ale a po prostu korzy­sta z dobro­dziejstw przy­rody. Posłu­gi­wa­nia się znakami runicz­nymi dla celów tera­peu­tycz­nych nie należy w żadnym razie inter­pre­to­wać w kate­go­riach prak­tyk magicz­nych. Tak jak magią nie jest akupre­sura czy chiń­ska gimna­styka zdro­wotna Tai Chi. Naukowcy nie rozszy­fro­wali jesz­cze do końca jak oddzia­łują na orga­nizm ludzki, ale trwa­jąca wiele setek lat trady­cja potwier­dza ich przy­dat­ność tera­peu­tyczną. Podob­nie ma się rzecz z runami.

Nasi przod­ko­wie wyko­rzy­sty­wali moc kształ­tów, symboli i propor­cji bez względu na wyzna­nie czy przy­na­leż­ność naro­dową. Przed­mioty, które miały rezo­no­wać dobro­czynne ener­gie przy­rody sporzą­dzano w opar­ciu o złote propor­cje, ozda­biano je promie­niu­ją­cymi symbo­lami, takimi jak np. spirale. Takie dzia­ła­nia możemy spotkać we wszyst­kich kręgach kultu­ro­wych i reli­giach. Po prostu nasi przod­ko­wie wyko­rzy­sty­wali moc przy­rody tak jak dziś wyko­rzy­stu­jemy np. ener­gię słoneczną. Nawet samych run nie możemy przy­pi­sać jednej nacji czy reli­gii, ani jedy­nie plemio­nom skan­dy­naw­skim, ani germań­skim ani też celtyc­kim czy anglo­sa­skim. Dlatego lepsza wydaje się postawa: zamiast wiedzę i prak­tykę runiczną szuflad­ko­wać, trak­to­wać jako coś obcego czy wręcz obda­rzać inwek­ty­wami, warto ją wypró­bo­wać zarówno na potrzeby własne jak i najbliż­szych. Takie jest prze­sła­nie tej książki.

Należy również spoj­rzeć bez uprze­dzeń na zagad­nie­nie prze­wi­dy­wa­nia przy­szło­ści za pomocą run. Nic w świe­cie i w naszym życiu nie dzieje się bez przy­czyny. To samo doty­czy czyn­no­ści wróżeb­nych podej­mo­wa­nych od zara­nia dzie­jów ludz­ko­ści po czasy współ­cze­sne. Dziś równie dobrze wiele z czyn­no­ści mantycz­nych możemy okre­ślić po prostu jako odwo­ły­wa­nie się do własnej intu­icji i podświa­do­mo­ści. Prze­wi­dy­wa­nie przy­szło­ści to praca z własną świa­do­mo­ścią i z symbo­lami runicz­nymi, które poma­gają nam zrozu­mieć siebie i nasz los.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!


Leszek Matela

Runy dla Ciebie

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2003

ISBN 83–7377–053–4