Runy i ich zastosowanie

Posted on Mar 15, 2013

Runy i ich zastosowanie

Runy to tajem­ni­cze znaki ludów północy Europy repre­zen­tu­jące siły Kosmosu. “Runy i ich zasto­so­wa­nie” to jeden z nielicz­nym podręcz­ni­ków o zasto­so­wa­niu run.

Książka stała się best­sel­le­rem na rynku księ­gar­skim w Polsce, co spowo­do­wała, że musiała być wzna­wiana w krót­kim okre­sie czasu czterokrotnie.

Runy i ich zasto­so­wa­nie” jest rozwi­nię­ciem wcze­śniej­szych prac autora poświę­co­nych prak­tycz­nemu wyko­rzy­sta­nia znaków runicz­nych. Książka jest unikalną publi­ka­cją doty­czącą zasto­so­wa­nia run m.in. dla zdro­wia i wzmoc­nie­nia orga­ni­zmu. Można w niej znaleźć również wska­zówki doty­czące wróże­nia z run oraz medy­ta­cji symboli runicz­nych. Autor kładzie nacisk na aspekt prak­tyczny wiedzy o runach i jej zasto­so­wa­nia na co dzień. Książka jest w ten sposób pomy­ślana, aby każdy mógł skorzy­stać każdy na poży­tek własny i swoich bliskich. Runy mają bowiem tę zaletę, iż są niezwy­kle prostym syste­mem pozwa­la­ją­cym czer­pać ze swego bogac­twa każdemu czło­wie­kowi, który się z nimi zetknie. Dają się one w sposób nieskom­pli­ko­wany zasto­so­wać, w czym ma pomóc lektura tej książki. Łatwo możemy prze­ko­nać się, iż znaki runiczne mogą być użyte z powo­dze­niem dla wzmoc­nie­nia sił wital­nych orga­ni­zmu, dla pobu­dze­nia naszych zdol­no­ści psychicz­nych i rozsze­rze­nia hory­zon­tów poznaw­czych człowieka.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

Runy i ich zastosowanie

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 1998

ISBN 83–86737–46–8