Sekrety katedr i miejsc mocy

Posted on Kwi 23, 2013

Sekrety katedr i miejsc mocy

Książka poświę­cona jest sekre­tom wiedzy tajem­nej, stwo­rzo­nej przez wyro­słych na grun­cie chrze­ści­jań­stwa mistrzów. To, co wiedzieli o otacza­ją­cym świe­cie kosmicz­nych ener­gii budow­ni­czo­wie średnio­wiecz­nych katedr, to, co odkryli w zaci­szu klasz­tor­nych cel mistycy chrze­ści­jań­scy, są to wspa­niałe osią­gnię­cia, do których z pewno­ścią czło­wiek XXI wieku winien powra­cać. Zgłę­bia­jąc tajem­nice dawnych kościo­łów i kaplic, klasz­to­rów czy też cudow­nych źróde­łek zloka­li­zo­wa­nych przy sank­tu­ariach, odkry­wamy fascy­nu­jącą wiedzę. Okazuje się, że budow­ni­czo­wie danych katedr i kościo­łów posia­dali wgląd w duchową wiedzę przy­rody, potra­fili wyko­rzy­stać różnego rodzaju natu­ralne, subtelne oddzia­ły­wa­nia dla dobra i rozwoju wewnętrz­nego czło­wieka. Książka ta stanowi unikalny prze­wod­nik po najwspa­nial­szych zabyt­kach krajo­wych i zagra­nicz­nych, ponie­waż infor­ma­cji doty­czą­cych sekre­tów dawnych budowli w Polsce i w Euro­pie nie znaj­dzie­cie Państwo w żadnym innym klasycz­nym przewodniku.

Zapo­znaj się z tą książką jeśli chcesz:

  • zgłę­bić tajem­nice chrze­ści­jań­skiej trady­cji geomantycznej,
  • dowie­dzieć się, jak dosto­so­wy­wano dawne budowle do układu promie­nio­wań kosmicznych,
  • zgłę­bić sekrety kościo­łów posta­wio­nych w niezwy­kłych miej­scach mocy,
  • dowie­dzieć się o tajni­kach świę­tej geome­trii i gema­trii, oddzia­ły­wa­niu labi­ryn­tów i symboli
  • poznać tajemną wiedzę gotyc­kich mistrzów budowlanych,
  • dowie­dzieć się o twór­cach mistycz­nej i geoman­tycz­nej architektury

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!


Leszek Matela i Otylia Sakowska

Sekrety katedr i miejsc mocy

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2004

ISBN 83–7377–146–8