Sekrety pierścienia Atlantów

Posted on Kwi 23, 2013

Sekrety pierścienia Atlantów

Książka “Sekrety pier­ście­nia Atlan­tów” Leszka Mateli wydana przez wydaw­nic­two Studio Astrop­sy­cho­lo­gii prezen­tuje histo­rię i zasto­so­wa­nie popu­lar­nego w ostat­nich pier­ście­nia. Czytel­nik znaj­dzie w niej infor­ma­cje o bada­niach oddzia­ły­wa­nia znaku umiesz­czo­nego na pier­ście­niu, a co najważ­niej­sze, prak­tyczne wska­zówki jak używać pier­ście­nia oraz różnego rodzaju ozdób ze znakiem Atlan­tów, krzyża Atlan­tów, jak również skon­stru­owa­nego przez autora waha­dła atlan­tydz­kiego OT. Pier­ścień ze znakiem Atlan­tów jawi się w tej książce jako wspa­niały dar prze­ka­zany ludz­ko­ści przez wyżej rozwi­niętą cywilizację.

Doświad­cze­nia wska­zują, iż niezwy­kłe znaki i symbole, których pocho­dze­nie przy­pi­sy­wane jest legen­dar­nym Atlan­tom, mogą znaleźć szero­kie zasto­so­wa­nie przez czło­wieka XXI wieku. Dzięki nim uzysku­jemy szeroko pojęte wspar­cie, w tym pomoc nie tylko zdro­wotną, ale i duchową. Pier­ścień Atlan­tów należy do najbar­dziej tajem­ni­czych przed­mio­tów jakie odkryła ludzkość.

Mecha­nizm oddzia­ły­wa­nia pier­ście­nia polega m.in. na tym, że wzmac­nia on biopole czło­wieka i w ten sposób chro­niony jest on nie tylko przed bakte­riami i wiru­sami, ale też do pewnego stop­nia przed wszel­kiego rodzaju szko­dli­wymi ener­giami otocze­nia. Duże znacze­nie posiada także fakt, że znak Atlan­tów jest minia­tu­ro­wym rezo­na­to­rem subtel­nych ener­gii Kosmosu, które przy­czy­niają się do polep­sze­nia pracy całego organizmu.

Książka ta to prak­tyczny porad­nik dla wszyst­kich odsła­nia­jący tajem­nice staro­żyt­nego znaku i pierścienia.

Zapo­znaj się z tą książką jeśli:

  • masz pier­ścień Atlan­tów i chciał­byś wyko­rzy­stać go do polep­sze­nia zdrowia
  • zmiany nega­tyw­nych cech charakteru
  • ochrony przed szko­dli­wymi oddzia­ły­wa­niami z zewnątrz
  • chcesz nauczyć się używać w prak­tyce niezwy­kłe możli­wo­ści waha­dła atlan­tydz­kiego OT
  • pragniesz używać mocy znaku Atlan­tów dla swego dobra i osób Ci bliskich
  • chcesz wyko­rzy­stać ener­gie krzyża Atlantów
  • inte­re­sują Cię tajem­nice staro­żyt­nej wiedzy i współ­cze­sne bada­nia na ten temat

Do książki dołą­czone samo­przy­lepne naklejki ze znakiem Atlantów.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

Sekrety pier­ście­nia Atlantów

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2000

ISBN 83–88351–00–1