Sekrety wewnętrznej przemiany i alchemia zdrowia

Posted on Kwi 23, 2013

Sekrety wewnętrznej przemiany i alchemia zdrowia

Książka ta ma za zada­nie pomóc czytel­ni­kowi znaleźć odpo­wiedź na pyta­nie: jak osią­gnąć zdro­wie, szczę­ście i wyższy poziom duchowy poprzez proces prze­miany. Nie jest to praca poświę­cona trady­cyj­nej alche­mii, czy teoriom doty­czą­cym zdro­wia. Akcent w książce poło­żony został na prak­tykę. Dlatego można w niej znaleźć wiele łatwych do wyko­na­nia prak­tycz­nych ćwiczeń i zale­ceń, które każdy może zasto­so­wać ku własnemu pożyt­kowi. Są to m.in. ćwicze­nia qigong oraz inne spraw­dzone przez mnichów taoistycz­nych, jogi­nów i mistrzów z Tybetu, jak również unikalne euryt­miczne ćwicze­nia zodia­kalne stwo­rzone przez antropozofów.

Książka odsła­nia też przed czytel­ni­kami prak­tyczne sekrety alche­mii wewnętrz­nej, spagi­ryki i meta­lo­te­ra­pii. Autor przed­sta­wia możli­wo­ści zacho­wa­nia zdro­wia poprzez odpo­wied­nią dietę. Sztuka odży­wia­nia jest bowiem praw­dziwą alche­mia zdro­wia. Trze­cia część książki poświę­cona jest zaś geoman­tycz­nym tajem­ni­com Pragi oraz alche­mi­kom i twór­com zain­spi­ro­wa­nym wewnętrzną prze­mianą takim jak m.in. Kafka i Meyrink.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

Sekrety wewnętrz­nej prze­miany i alche­mia zdrowia

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2004

ISBN 83–7377–120–4