Tajemnice czakramu wawelskiego

Posted on Kwi 23, 2013

Tajemnice czakramu wawelskiego

Książka odsła­nia wiele tajem­nic czakramu wawel­skiego i krakow­skich miejsc mocy. Jej auto­rem jest Leszek Matela, znany w kraju i za granicą specja­li­sta od radie­ste­zji i geoman­cji, autor 38 ksią­żek, w tym licz­nych best­sel­le­rów. Książka jest plonem badań prowa­dzo­nych regu­lar­nie od 1984 r. przez autora. Czakram na Wawelu oraz Kraków należą do najbar­dziej niezwy­kłych miejsc w Polsce. Leszek Matela przed­sta­wia po raz pierw­szy hipo­tezy doty­czące m.in. roli i pradzie­jów Wawelu oraz kopców krakow­skich, prezen­tuje krakow­ski zodiak, odzwier­cie­dle­nie konste­la­cji gwiezd­nych na Ziemi.

Czytel­nik ma okazję nie tylko zapo­znać się z sekre­tami dawnej stolicy Polski, ale również nauczyć się, jak samo­dziel­nie doświad­czać i badać ener­gie miejsc mocy i odkry­wać ich geoman­tyczne tajem­nice. Dzięki temu “Tajem­nice czakramu wawel­skiego i sekrety Krakowa” nie są tylko zbio­rem cieka­wo­stek i opowie­ścią o niezwy­kło­ściach Krakowa, ale zawie­rają prak­tyczne wska­zówki, umoż­li­wia­jące samo­dzielne doświad­cze­nie i zbada­nia tego, co kiedyś ucho­dziło za wiedzę tajemną.

Ta książka to również jedyny w swoim rodzaju prze­wod­nik po Krako­wie dla wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych spra­wami tajem­ni­czymi i niezwykłymi.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

Tajem­nice czakramu wawelskiego

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2004

ISBN 83–7377–113–1