Tajemnice Słowian

Posted on Kwi 23, 2013

Tajemnice Słowian

Książka ukazuje tajem­nice Słowian i ich miejsc mocy. Autor w “Tajem­ni­cach Słowian” nie chce rozstrzy­gać kwestii histo­rycz­nych i odda­wać się nauko­wym wywo­dom doty­czą­cych licz­nych hipo­tez zwią­za­nych z pocho­dze­niem i reli­gią Słowian. Książka przed­sta­wia tajem­ni­czą wiedzę i osią­gnię­cia Słowian szcze­gól­nie zamiesz­ku­ją­cych tery­to­rium Polski. Ukazuje ich fascy­nu­jący świat, zwyczaje, obrzędy i rytu­ały. Prezen­tuje też możli­wo­ści prak­tycz­nego wyko­rzy­sta­nia spuści­zny Słowian wypły­wa­ją­cych z ich znajo­mo­ści przy­rody i jej możli­wo­ści lecz­ni­czych. Książka jest również unikal­nym prze­wod­ni­kiem po słowiań­skich miej­scach kultu.

Jeśli chcesz poznać wspa­niałą spuści­znę dawnych Słowian, ich niezwy­kły i tajem­ni­czy świat, sięgnąć do korzeni tego co słowiań­skie, zapo­znaj się konieczną z tą książką.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

Tajem­nice Słowian

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2005

ISBN 83–7377–178–6