Tajemnice Świętego Graala

Posted on Kwi 23, 2013

Tajemnice Świętego Graala

Książka prezen­tuje hipo­tezy na temat świę­tego Graala i Arki Przy­mie­rza, ich funk­cji i miejsc ukry­cia. Przed­sta­wia dzieje templa­riu­szy i innych ryce­rzy zakon­nych, których dzia­łal­ność jest jednym z bardziej niezwy­kłych i sekret­nych wątków średnio­wiecz­nego chrze­ści­jań­stwa. Na kartach tej książki wyru­szamy tropem tajem­nic z nimi zwią­za­nych. Zapo­zna­jemy się nie tylko z ich tajemną wiedzą, ale również z budow­lami i świą­ty­niami, które pozo­sta­wili. Innym wątkiem książki są wznie­sione w miej­scach mocy dawne centra piel­grzym­kowe, tajem­nice chry­stia­ni­za­cji Irlan­dii oraz fascy­nu­jąca dzia­łal­ność misty­ków, jasno­wi­dzów i cudo­twór­ców św. Hilde­gardy z Bingen, św. Otylii czy św. Patryka. Swoistym podsu­mo­wa­niem mistycz­nych i tajem­ni­czych aspek­tów chrze­ści­jań­stwa jest omówiona w książce, pełna wizji i alego­rii twór­czość Williama Blake’a.

Zapo­znaj się z tą książką, jeśli inte­re­sują Cię:

  • tajem­nice Świę­tego Graala i Arki Przymierza,
  • sekrety templa­riu­szy, kawa­le­rów maltań­skich, kata­rów i krzyżaków,
  • niezwy­kłe średnio­wieczne budowle i świątynie,
  • tajem­ni­cza postać zielo­nego czło­wieka umiesz­czana w średnio­wiecz­nych kościołach
  • system zdro­wotny św. Hilde­gardy i jej porady zielarskie,
  • mistyczne i pełne zaga­dek dzieje wcze­sno­chrze­ści­jań­skiej Irlandii
  • tajem­nice dawnych miejsc pielgrzymkowych,
  • ponad­cza­sowe dzieła wizjo­nera Williama Blake’a

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela, Otylia Sakowska

Tajem­nice Świę­tego Graala, Templa­riu­szy i mistyków

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2005

ISBN 83–7377–147–6