Tajemniczy krąg zjawisk PSI

Posted on Kwi 23, 2013

Tajemniczy krąg zjawisk PSI

Litera psi, wzięta z alfa­betu grec­kiego, używana jest dla ozna­cze­nia różnego rodzaju zjawisk parap­sy­chicz­nych. Mimo, że jeste­śmy świad­kami niezwy­kłego postępu wiedzy, ciągle istnieje wokół nas wiele niezwy­kłych feno­me­nów, które nie miesz­czą się w ramach współ­cze­snej nauki. Do tego tajem­ni­czego kręgu należą opisy­wane w tej książce: para­me­dy­cyna, ezote­ryka i urzą­dze­nia wyko­rzy­stu­jące zjawi­ska nieznane.

Auto­rzy książki — Leszek Matela i Otylia Sakow­ska przed­sta­wiają różne aspekty para­me­dy­cyny, ezote­ryki i parap­sy­cho­lo­gii. Czytel­nik znaj­dzie w niej, prócz wielu cieka­wo­stek z wymie­nio­nych dzie­dzin, liczne wska­zówki prak­tyczne doty­czące tera­pii para­me­dycz­nych, zacho­wa­nia zdro­wia i długo­wiecz­no­ści oraz opisy unikal­nych urzą­dzeń akty­wi­zu­ją­cych niezwy­kłe możli­wo­ści tkwiące w samym czło­wieku oraz wyko­rzy­stu­ją­cych tajem­ni­cze ener­gie Ziemi i Kosmosu. Książka przed­sta­wia systemy wiedzy ducho­wej stwo­rzone przez Goethego, Steinera, Krish­na­mur­tiego, Grif­fi­thsa i teozo­fów, prezen­tuje przy­kłady sztuki ezote­rycz­nej i uzdra­wia­ją­cych obra­zów oraz przy­bliża sylwetki jasno­wi­dzów Gellera, ojca Klimuszko, Emmę Kunz i innych. “Tajem­ni­czy krąg zjawisk psi” to prak­tyczny podręcz­nik zdro­wia, para­me­dy­cyny, ezote­ryki i parap­sy­cho­lo­gii, podzie­lony na trzy kręgi tema­tyczne ujęte w rozdziały. To wresz­cie znako­mite kompen­dium wiedzy o zjawi­skach niezna­nych mające wiele prak­tycz­nych odnie­sień. Każdy zain­te­re­so­wany tego rodzaju feno­me­nami i ich zasto­so­wa­niem powi­nien się z tą książką zapoznać.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela, Otylia Sakowska

Tajem­ni­czy krąg zjawisk PSI

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 1997

ISBN 83–86737–07–7