Tarczyca bajkalska i jej zastosowanie

Posted on Lis 30, 2013

Recen­zja suple­mentu diety

Jednym z leków wyko­rzy­sty­wa­nych od wieków w trady­cyj­nej medy­cy­nie chiń­skiej jest tarczyca bajkal­ska. Rośnie w Chinach, Japo­nii, Mongo­lii i na Sybe­rii. Suro­wiec lecz­ni­czy pozy­ski­wany jest z korze­nia tej byliny, a w Państwie Środka zwany jest Huang Qin. Chiń­czycy stosują ją przy różnego rodzaju dole­gli­wo­ściach, w tym jako środek odmładzający.

Również w krajach Zachodu zain­te­re­so­wano się właści­wo­ściami bajka­liny. Prze­ba­dano możli­wo­ści jej zasto­so­wa­nia. Okazało się, że jest przede wszyst­kim silnym anty­ok­sy­dan­tem, łago­dzi podraż­nie­nia, stany zapalne i aler­giczne. Ma dzia­ła­nie prze­ciw­bak­te­ryjne, prze­ciw­grzy­bi­cze i prze­ciw­wi­ru­sowe. Odkryto również bardzo ważne dzia­ła­nie tej substan­cji lecz­ni­czej, a miano­wi­cie zapo­bie­ga­nie uszko­dze­niom łańcu­chów DNA. Prze­pro­wa­dzane bada­nia wyka­zały jesz­cze jedną super­w­ła­ści­wość bajka­liny: zdol­ność prze­dłu­że­nia życia komórki o ok. 10%. Fachowcy mówią o „prze­dłu­że­niu aktyw­nego życia filo­bla­stów” i „pozy­tyw­nym wpły­wie na telo­mery będące rodza­jem natu­ral­nych zega­rów komór­ko­wych”. Istotne jest, że proces starze­nia zostaje przez bajka­linę spowol­niony. Kolejną niezwy­kłą cechą tej substan­cji pochła­nia­nie promie­nio­wa­nie z zakresu UVA i UVB, dzięki czemu jest ona natu­ral­nym środ­kiem chro­nią­cym przed szko­dli­wym dzia­ła­niem promieni słonecz­nych. Wszystko to spra­wia, że bajka­lina może być używana nie tylko jako znako­mity anty­ok­sy­dant i prepa­rat spowal­nia­jący starze­nie, ale też jako środek anty­aler­giczny, prze­ciw­za­palny, zwal­cza­jący różne niebez­pieczne mikroby oraz ochronny.

Centrum Zioło­lecz­nic­twa Ojca Grze­go­rza Sroki w Żywcu włączyło tarczycę bajkal­ską do składu dwóch swoich prepa­ra­tów: Vital­bonu oraz Bell Visage anti — aging system. Pierw­szy należy do suple­men­tów diety, który został już wcze­śniej opra­co­wany, ale zasto­so­wa­nie tarczycy bajkal­skiej spra­wiło, że zyskał on nowe właści­wo­ści. VITALBON zawiera ekstrakt z korze­nia tarczycy bajkal­skiej 300 mg, korę cyna­mo­nowca 120 mg, ekstrakt z owoców żura­winy 100 mg, ekstrakt z owoców aronii 40 mg, ekstrakt z zielo­nej herbaty 100 mg, ekstrakt ze skrzypu polnego 90 mg, wita­minę C 80 mg, ekstrakt z kłącza imbiru 24 mg, ekstrakt z owoców borówki czar­nej 20 mg oraz ekstrakt z owoców wino­gron 6 mg.

W ten sposób powstała praw­dziwa „bomba” anty­ok­sy­da­cyjna wymia­ta­jąca z orga­ni­zmu szko­dliwe dla zdro­wia wolne rodniki, dosko­nale wspie­ra­jąca system obronny czło­wieka i odtru­wa­jąca, do tego znako­mita w profi­lak­tyce wielu groź­nych chorób jak też wzmac­nia­jąca siły witalne. Również pomiary radie­ste­zyjne potwier­dzają wzrost biowi­tal­no­ści orga­ni­zmu po zaży­ciu tego preparatu.

Vitalbon

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o Vital­bo­nie na stro­nie Bonimedu:

   http://www.bonimed.pl/produkty/profilaktyka-przeciwnowotworowa/vitalbon-suplement-diety/

Z kolei BELL VISAGE ANTI — AGING SYSTEM oparto na całko­wi­cie nowej formule prze­ciw­sta­rze­nio­wej opra­co­wa­nej przez Centrum Zioło­lecz­nic­twa Ojca Grze­go­rza Sroki. Jej korzystny efekt został wyka­zany w  bada­niach in vitro na fibro­bla­stach (komór­kach tkanki łącz­nej) oraz potwier­dzony w testach in vivo prze­pro­wa­dzo­nych na grupie kobiet ze skórą dojrzałą. Produkt składa się z dwóch kremów zwięk­sza­ją­cych elastycz­ność i jędr­ność skóry, redu­ku­ją­cych zmarszczki oraz rozja­śnia­ją­cych prze­bar­wie­nia. Kremy chro­nią też przed promie­niami UVA i UVB oraz wita­li­zują skórę. Doświad­cze­nia prze­pro­wa­dzone przez Boni­med wska­zują, że staje się ona po dwóch miesią­cach stoso­wa­nia kremów prawie o 10 lat młod­sza! Dodat­kowo w zesta­wie znaj­duje się 60 kapsu­łek (na 2 miesiące stoso­wa­nia)  zawie­ra­ją­cych wyciąg z korze­nia tarczycy bajkal­skiej. Z pewno­ścią BELL VISAGE ANTI — AGING SYSTEM stanie się hitem na rynku kosme­ty­ków w Polsce.

Bell visage

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o produk­cie można znaleźć na:

http://www.bonimed.pl/produkty/skora/bell-visage-anti-aging-sytem/

Zasto­so­wa­nie tarczycy bajkal­skiej w prepa­ra­tach zioło­wych i suple­men­tach diety Boni­medu to ciekawy przy­kład rozsze­rze­nia oferty o suro­wiec lecz­ni­czy, do którego właści­wo­ści farma­ko­lo­gia zachod­nia prze­ko­nała się stosun­kowo niedawno, choć stoso­wany jest on od wieków w medy­cy­nie Dale­kiego Wschodu.

Leszek Matela © 2013

Uwaga: recen­zja suple­mentu diety nie jest jaką­kol­wiek wska­zówką medyczną. Po poradę należy zwra­cać się indy­wi­du­al­nie do leka­rza lub farmaceuty!