Trójwymiarowe medytacje

Posted on Mar 15, 2013

Trójwymiarowe medytacje

Dzięki pracom Carla Gustawa Junga wiemy jak ogromne znacze­nie posia­dają symbole. Leszek Matela propo­nuje w tej książce ćwicze­nia, dzięki którym można posze­rzyć hory­zonty naszej percep­cji oraz nauczyć się korzy­sta­nia z tajem­ni­czych ener­gii symboli. Są one ukryte w trój­wy­mia­ro­wych obra­zach wyge­ne­ro­wa­nych przez syna autora Patryka Matelę przy wyko­rzy­sta­niu specjal­nej tech­niki kompu­te­ro­wej. W książce nie chodzi o zoba­cze­nie królicz­ków w trzech wymia­rach, a o praw­dziwy rodzaj medy­ta­cji przy pomocy cybe­rop­tycz­nej percep­cji. W repro­du­ko­wa­nych obra­zach ukryte są symbole medy­ta­cyjne, które potra­fią oddzia­ły­wać na najgłęb­sze warstwy naszej psychiki. Warto z pewno­ścią sięgnąć po tę unikalną książkę i spró­bo­wać dzięki niej posze­rzyć pole odbioru rzeczywistości.

Współ­cze­sny czło­wiek szuka coraz inten­syw­niej dróg ku własnemu wnętrzu i chce pogłę­bić swój sposób doświad­cza­nia rzeczy­wi­sto­ści. Jedną z możli­wo­ści ku temu stwa­rza wzrok. Narząd wzroku pozwala widzieć nie tylko otacza­jący nas świat fizyczny, ale również odpo­wied­nio użyty, prowa­dzi do wyższych stopni pozna­nia. Stosu­jąc specjalne ćwicze­nia wzroku możemy osią­gnąć nie tylko odmienne stany świa­do­mo­ści, lecz także uzyskać dostęp do najgłęb­szej wiedzy ezote­rycz­nej. Tech­niki wyko­rzy­stu­jące zmysł wzroku poja­wiają się w zarówno w różnych trady­cjach i nurtach ducho­wo­ści jak i syste­mach psycho­te­ra­peu­tycz­nych. Dają korzy­ści zarówno psychiczne jak i fizyczne. Również współ­cze­sne trój­wy­mia­rowe obrazy kompu­te­rowe mogą być bardzo przy­datne w rozwoju wewnętrz­nym człowieka.

Przy­kład obrazu z ukry­tym trój­wy­mia­ro­wym symbo­lem do medytacji:

3d_med_demo

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek i Patryk Matela

Trój­wy­mia­rowe medytacje

Wyższe stop­nie pozna­nia poprzez wzrok

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 1998 (wyda­nie II)

ISBN 83–86737–40–9