Trójwymiarowe talizmany

Posted on Kwi 23, 2013

Trójwymiarowe talizmany

Książka w sposób przej­rzy­sty prezen­tuje możli­wo­ści oddzia­ły­wa­nia ukry­tych w ilustra­cjach trój­wy­mia­ro­wych symboli poma­ga­ją­cych czło­wie­kowi w różnych dzie­dzi­nach. Jest konty­nu­acją “Trój­wy­mia­ro­wych medy­ta­cji”, pozy­cji, która stała się best­sel­le­rem na polskim rynku i była wielo­krot­nie wznawiana.

Symbole dzia­łają na czło­wieka, tak twier­dzą psycho­lo­dzy. Trój­wy­mia­rowe obrazy zawarte w tej książce pozwa­lają tę tezę zwery­fi­ko­wać na własny użytek. Medy­ta­cje tali­zma­nów, czyli pomoc­nych czło­wie­kowi w różnych sytu­acjach symboli, prze­zna­czone są dla osób od 5 do 105 lat. Zarówno małe dziecko jak i zaawan­so­wany wiekiem czło­wiek potra­fią się tak samo cieszyć dostrze­żo­nym w trój­wy­mia­ro­wej głębi symbo­lem i wyko­rzy­stać jego pozy­tywne oddzia­ły­wa­nie dla siebie.

W książce można również znaleźć ćwicze­nia polep­sza­jące wzrok. Poprzez zestawy prostych ćwiczeń czytel­nik może popra­wić zdol­ność widze­nia. Jest to szcze­gól­nie ważne ponie­waż u coraz więk­szej ilości osób ze względu na dużą ilość czasu spędza­nego przed moni­to­rem kompu­tera czy tele­wi­zo­rem pogar­sza się wzrok.

3d talizmany demo

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela, Patryk Matela

Trój­wy­mia­rowe talizmany

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2003

ISBN 83–7377–012–7