VILCACORA, HUBA BRZOZOWA, PYŁEK KWIATOWY

Posted on Mar 12, 2015

Recen­zja suple­mentu diety

Vilca­cora (Unca­ria tomen­tosa) znana jest ze swych wspa­nia­łych właści­wo­ści lecz­ni­czych od wielu lat. Prepa­raty z tej rośliny w najczyst­szej formie pocho­dzą z Insty­tutu Ojca Szeligi IPIFA z Peru. Właśnie bezpo­śred­nio stam­tąd spro­wa­dza je do Polski Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora z podwar­szaw­skich Łomia­nek. Znako­mi­tym pomy­słem Marty Skoli­mow­skiej ze wspo­mnia­nego centrum jest połą­cze­nie właści­wo­ści vilca­cory oraz czar­nej huby brzo­zo­wej (Inono­tus obli­quus) zwanej też guzem brzo­zo­wym albo błysko­por­kiem podko­ro­wym. W rosyj­skiej medy­cy­nie ludo­wej grzyb ten okre­ślany jest termi­nem czaga. Stoso­wano go jako środek anty­no­wo­two­rowy. Bada­nia prze­pro­wa­dzone w Rosji, jak i częściowo w Polsce (prof. Alek­san­der Ożarow­ski) potwier­dziły jego znacze­nie lecz­ni­cze. Guz brzo­zowy wyka­zuje właści­wo­ści wzmac­nia­jące orga­nizm, działa prze­ciw­za­pal­nie, likwi­duje wirusy i bakte­rie, hamuje skłon­ność do prze­rzu­tów nowo­two­rów. Z kolei vilca­cora jest prepa­ra­tem o wszech­stron­nym dzia­ła­niu, w tym immu­no­sty­mu­lu­ją­cym i prze­ciw­ra­ko­wym. Nic bardziej nie mobi­li­zuje orga­ni­zmu do walki z chorobą niż Unca­ria tomen­tosa.
Po połą­cze­niu guza brzozy z korą vilca­cory uzyskano w Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora prepa­rat o bardzo dobrych właści­wo­ściach. Nadano mu nazwę INKAS CZAGA ESPERANZA. Posiada on cechy obu skład­ni­ków i może być stoso­wany jako suple­ment diety. Co ciekawe, po zmie­sza­niu huby ze zmie­loną korą vilca­cory, obser­wuje się wzmoc­nione oddzia­ły­wa­nie obu wymie­nio­nych elementów.

Czaga1

 

Wszel­kie infor­ma­cje o prepa­ra­cie INKAS CZAGA ESPERANZA:
http://unadegato.pl/apteka/inkas-czaga-esperanza-p-60.html
CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA
05–092 Łomianki, ul. Warszaw­ska 71 a
tel. 22– 751 65 07

Innym produk­tem Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora łączą­cym cechy lecz­ni­cze dwóch spraw­dzo­nych, natu­ral­nych skład­ni­ków jest WILCAPI REGENERUM. Połą­czono tu korzystne oddzia­ły­wa­nie pyłku kwia­to­wego z vilca­corą. Bada­nia wyka­zały, że pyłek kwia­towy zawiera aż 200 różnych związ­ków lecz­ni­czych. Jest źródłem 36 makro– i mikro­ele­men­tów, między innymi takich jak: wapń, żelazo, magnez, krzem, siarka, miedź, srebro, cynk, chrom, molib­den. Ponadto w jego skła­dzie jest mnóstwo wita­min C, B1, B2 oraz PP. Pyłek znako­mi­cie wzmac­nia orga­nizm. Zale­cany jest w stanach osła­bie­nia, cięż­kich choro­bach oraz po radio– i chemio­te­ra­pii. Pozwala orga­ni­zmowi w krót­kim czasie na uzupeł­nie­nie pier­wiast­ków i mikro­ele­men­tów zapew­nia­ją­cych zdrowe funk­cjo­no­wa­nie. Uspraw­nia też funk­cjo­no­wa­nie mózgu, proce­sów inte­lek­tu­al­nych i zapa­mię­ty­wa­nia. Odtruwa orga­nizm. Jest skład­ni­kiem stoso­wa­nym przy dole­gli­wo­ściach prostaty, zale­ga­niu moczu w pęche­rzu oraz stanach zapal­nych. Gdy połą­czono pyłek kwia­towy z vilca­corą, uzyskano znako­mite dzia­ła­nie syner­giczne, w którym skład­niki obu prepa­ra­tów wzajem­nie wzmac­niają się i uzupeł­niają.
WILCAPI REGENUM w formie kapsu­łek produ­cent zaleca stoso­wać po prze­by­tych cięż­kich, prze­wle­kłych choro­bach zakaź­nych, choro­bach nowo­two­ro­wych i innych przy­pad­kach takich jak: zakrze­powe zapa­le­nie żył, prze­rost gruczołu prostaty, niedo­bór żelaza, zaka­że­nia bakte­ryjne, niedo­waga, prze­wle­kły brak łaknie­nia i anorek­sja.
Wilcapi Rege­num opóź­nia proces starze­nia i posiada dzia­ła­nie odtru­wa­jące, obniża też poziom chole­ste­rolu oraz ma dzia­ła­nie prze­ciw­miaż­dży­cowe. U osób star­szych odży­wia i toni­zuje tkankę nerwową. Jedy­nym prze­ciw­wska­za­niem może być uczu­le­nie na któryś ze skład­ni­ków pyłku.

Wilcapi Regenerum

Wilcapi Rege­ne­rum

 

 

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje WILCAPI REGENUM:
http://unadegato.pl/apteka/wilcapi-regenerum-p-51.html

CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA
05–092 Łomianki, ul. Warszaw­ska 71 a
tel. 22– 751 65 07

 

Uwaga: recen­zja suple­mentu diety nie jest jaką­kol­wiek wska­zówką medyczną. Po poradę należy zwra­cać się indy­wi­du­al­nie do leka­rza lub farmaceuty!