WITAMINY OJCA GRZEGORZA

Posted on Gru 23, 2016

Recen­zja suple­mentu diety

Minęło 10 lat od śmierci ojca Grze­go­rza Sroki, jednego najwięk­szych polskich ziela­rzy. Jego dzieło jest konty­nu­owane przez centrum zioło­lecz­nic­twa jego imie­nia (http://www.bonimed.pl/pl/strona/centrum-ziololecznictwa-ojca-grzegorza). Kieru­jący tą insty­tu­cją lekarz i natu­ro­te­ra­peuta Krzysz­tof Błecha przez wiele lat współ­pra­co­wał ze słyn­nym ziela­rzem. Razem współ­two­rzyli recep­tury ziół i prepa­ra­tów. Mimo, że ojca Grze­go­rza nie ma wśród nas od 22 grud­nia 2006 r., jego koncep­cje tera­peu­tyczne są rozwi­jane. Dzięki temu powstają nowe produkty. W 2016 r. poja­wiły się na rynku farma­ceu­tycz­nym WITAMINY OJCA GRZEGORZA wypro­du­ko­wane przez firmę Boni­med w Żywcu.

WITAMINA C OJCA GRZEGORZA

W ostat­nich latach ukazało się sporo publi­ka­cji nauko­wych doty­czą­cych suple­men­ta­cji wita­miny C. Pionie­rem, który w Polsce propa­go­wał spoży­wa­nie wita­miny C i to w dużych dawkach był prof. Alek­san­der Ożarow­ski (1916–2011). W swojej prak­tyce zielar­skiej potwier­dzał to ojciec Grze­gorz, który swoim pacjen­tom zale­cał w wielu choro­bach, prócz prepa­ra­tów zioło­wych, używa­nie wspo­mnia­nej wita­miny i to najle­piej w formie natu­ral­nej, a nie syntetycznej.

Nic dziw­nego, że w prepa­ra­cie opra­co­wa­nym przez Boni­med zawarte są  natu­ralne ekstrakty z: róży, aceroli i hibi­skusa. To właśnie owoce bądź kwiaty tych roślin zwie­rają rekor­dowe ilości wita­miny C i są najle­piej przy­swa­jalne przez orga­nizm. Aby zapew­nić odpo­wied­nią dawkę wita­miny, zasto­so­wano też L– askor­bi­nian sodu. Dzięki temu nie jest zakwa­szana treść żołądkowa.

Przyj­mu­jąc wita­minę C wspo­ma­gamy przede wszyst­kim nasz układ odpor­no­ściowy, od którego prze­cież zależy nasze zdro­wie. To ona chroni nas znako­mi­cie przed stre­sem oksy­da­cyj­nym, wspo­maga wytwa­rza­nie kola­genu, co jest korzystne nie tylko dla naszej skóry, ale też naczyń krwio­no­śnych, dzią­seł, kości, chrzą­stek i zębów. Ma też ogromne znacze­nie dla układu nerwo­wego. Dzięki jej suple­men­ta­cji orga­nizm wchła­nia więcej żelaza. Lista oddzia­ły­wań profi­lak­tycz­nych zwią­za­nych z wita­miną C jest na ogół znana, a jej stoso­wa­nie stało się dość powszechne. Stwo­rze­nie w Centrum Zioło­lecz­nic­twa Ojca Grze­go­rza prepa­ratu łączą­cego natu­ralne ekstrakty tej wita­miny z formą synte­tyczną jest z pewno­ścią cieka­wym pomysłem.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące WITAMINY C OJCA GRZEGORZA:

http://www.bonimed.pl/pl/sklep/uklad-nerwowy/witamina-c-ojca-grzegorza.html

Pod tym linkiem znaj­dziemy z kolei film doty­czący znacze­nia wita­miny C dla zdrowia:

https://www.youtube.com/watch?v=vJs-lzPuTs4

WITAMINA E OJCA GRZEGORZA

Korzystne dzia­ła­nie wita­miny C wspiera też WITAMINA E, kolejny produkt opra­co­wany w Centrum Zioło­lecz­nic­twa Ojca Grze­go­rza. Wita­mina ta jest, jak wiadomo, zesta­wem 8 różnych toko­fe­roli (m.in. alfa, beta, gamma, delta, epsi­lon,  zeta, sta i theta). Niestety nie wszyst­kie prepa­raty dostępne na rynku zawie­rają wszyst­kie jej formy. Niektóre ogra­ni­czają się wyłącz­nie do synte­tycz­nego odpo­wied­nika,  czyli alfa-tokoferolu, którego oddzia­ły­wa­nie na orga­nizm jest niepełne. Co ważne, WITAMINA E OJCA GRZEGORZA zawiera natu­ralne toko­fe­role i tokotrienole.

W lite­ra­tu­rze facho­wej opisuje się wiele dzia­łań wita­miny E w tym m.in.: korzystny wpływ na pracę mózgu, „wymia­ta­nie” wolnych rodni­ków, spowol­nia­nie proce­sów starze­nia, wzmoc­nie­nie mięśni, zapo­bie­ga­nie zmęcze­niu, dzia­ła­nia profi­lak­tyczne w zakre­sie chorób serca i oczu, nadci­śnie­nia, nowo­two­rów, cukrzycy, zapa­le­nia stawów, stward­nie­nia rozsia­nego, chorób Parkin­sona i Alzhe­imera oraz miażdżycy.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na stro­nie producenta:

http://www.bonimed.pl/pl/sklep/uklad-krazenia/witamina-e-ojca-grzegorza.html

WITAMINY D3+K2 (MK7) OJCA GRZEGORZA

O znacze­niu wita­miny D pisano od lat. O pożyt­kach połą­cze­nia jej z wita­miną K, bada­cze prze­ko­nali się jednak stosun­kowo niedawno. Okazało się, że przyj­mo­wa­nie wita­miny D3 wraz z K2 (MK7) wywo­łuję efekt syner­gii i ma szcze­gól­nie korzystne oddzia­ły­wa­nie.  Wita­mina D3 wspo­maga wchła­nia­nie wapnia i fosforu oraz ich prawi­dłowe wyko­rzy­sta­nie w orga­ni­zmie. Wzmac­nia układ kostny. Zapo­biega oste­opo­ro­zie. Pomaga we właści­wym funk­cjo­no­wa­niu mięśni. Stymu­luje też układ odpor­no­ściowy i regu­luje wiele funk­cji organizmu.

Infor­ma­cje na stro­nie producenta:

http://www.bonimed.pl/pl/sklep/stawy-kregoslup/d3-k2-mk7-witaminy-ojca-grzegorza.html

KOENZYM Q10 OJCA GRZEGORZA

Ofertę wita­mi­nowa Boni­medu uzupeł­nia też prepa­rat z koen­zy­mem Q10. Jest to zwią­zek orga­niczny niezbędny do funk­cjo­no­wa­nia każdej naszej komórki. Bierze on udział w proce­sie wytwa­rza­nia ener­gii w komór­kach, popra­wia ich dotle­nie­nie, chroni wolnymi rodni­kami. Brak Q10 prowa­dzi do proble­mów z pamię­cią i rozwoju chorób serca i układu naczy­niowo – serco­wego. Defi­cyt enzymu poja­wia się m.in. również u osób  cier­pią­cych na chorobę Alzhe­imera i Parkin­sona, migreny, na nowo­twory, choroby zwyrod­nie­niowe oraz u mężczyzn z prze­ro­stem prostaty. Q10 wspo­maga utrzy­ma­nie prawi­dło­wego ciśnie­nia krwi, chroni przed utle­nia­niem lipi­dów oraz popra­wia funk­cjo­no­wa­nie mózgu.

Infor­ma­cje o koen­zy­mie Q10 na stro­nie producenta:

http://www.bonimed.pl/pl/sklep/witaminy-ojca-grzegorza/koenzym-q10-witaminy-ojca-grzegorza.html

Infor­ma­cje o całej serii prepa­ra­tów WITAMINY OJCA GRZEGORZA:

http://www.bonimed.pl/pl/sklep/witaminy-ojca-grzegorza

Uwaga: recen­zja suple­mentu diety nie jest jaką­kol­wiek wska­zówką medyczną. Po poradę należy zwra­cać się indy­wi­du­al­nie do leka­rza lub farmaceuty!