Woda i jej lecznicza siła

Posted on Kwi 23, 2013

Woda i jej lecznicza siła

Woda to podsta­wowy element życia. Zacho­wamy zdro­wie tylko wtedy, jeśli będziemy spoży­wali wodę o odpo­wied­nim skła­dzie chemicz­nym i właści­wo­ściach ener­ge­tycz­nych. Wiele metod ener­ge­ty­za­cji i filtra­cji wody można zasto­so­wać we własnym zakre­sie. Także proste zabiegi hydro­te­ra­peu­tyczne pomogą w profi­lak­tyce zdro­wot­nej. Książka w sposób przej­rzy­sty prezen­tuje możli­wo­ści ener­ge­ty­za­cji wody i wyko­rzy­sta­nia jej w celach zdrowotnych.

Zapo­znaj się z tą książką jeśli:

  • zamie­rzasz pić na co dzień zdrową wodę
  • chcesz podno­sić domo­wymi sposo­bami walory ener­ge­tyczne spoży­wa­nej wody — inte­re­su­jesz się wyko­rzy­sta­niem lecz­ni­czej siły wody
  • szukasz najwła­ściw­szej dla siebie i najbliż­szych wody mineralnej
  • chcesz wyko­rzy­stać wodę w tera­pii i profi­lak­tyce zdrowotnej
  • pragniesz zapo­znać się z ener­ge­ty­za­to­rami wody dostęp­nymi na rynku

Woda i jej lecz­ni­cza siła” jest prze­wod­ni­kiem po meto­dach ener­ge­ty­za­cji wody i zasto­so­wa­nia jej dla zdro­wia. Książka zawiera mnóstwo porad i wska­zó­wek prak­tycz­nych do zasto­so­wa­nia dla każdego.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

Woda i jej lecz­ni­cza siła

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2002

ISBN 83–7377–003–8