Wyrocznia celtycka

Posted on Kwi 23, 2013

Wyrocznia celtycka

Autor od dłuż­szego czasu prowa­dzi studia i zbiera mate­riały doty­czące Celtów, ich świata wierzeń i kultury, ich spuści­zny ducho­wej i miejsc mocy. Zamie­rzo­nym plonem tych studiów mają być publi­ka­cje na ten temat przed­sta­wia­jące różne dzie­dziny ich osią­gnięć. Doro­bek Celtów jest z pewno­ścią wart popu­la­ry­za­cji w Polsce. Dość ważną dzie­dziną życia dawnych plemion celtyc­kich była mantyka. Celtyc­kie tech­niki wróżebne — jak rzadko które — ułatwiają w znako­mity sposób kontakt z własną podświa­do­mo­ścią, dają wgląd w sferę intu­icji i subtel­nych ener­gii i zdarzeń wokół nas. Dzieje się tak dlatego, iż Celto­wie żyli w bardzo bliskim związku z przy­rodą i podpo­rząd­ko­wy­wali swe życie prawom kosmicznym.

Wyrocz­nia celtycka” prezen­tuje metody prze­wi­dy­wa­nia przy­szło­ści oparte na tajem­nej wiedzy celtyc­kich druidów i ich doświad­cze­niu ducho­wym. Książka zawiera dwa rodzaje unikal­nych kart: karty ogamiczne z magicz­nymi znakami Celtów oraz karty druidów.

Celto­wie czuli się tak blisko zwią­zani z drze­wami, iż każdy znak ogamiczny podpo­rząd­ko­wy­wali drzewu, stąd też często ogamy nazywa się świę­tym pismem drzew. Ogamów używano do wróże­nia a ich ukryte znacze­nie znały niegdyś tylko osoby wtajem­ni­czone w wiedzę duchową. To, co było kiedyś wiedzą tajemną, staje się dostępne dla czło­wieka dwudzie­stego pierw­szego wieku.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

Wyrocz­nia celtycka

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 1999

ISBN 83–7377–203–0