Zielona herbata i polifenole

Posted on Kwi 23, 2013

Zielona herbata i polifenole

Dziś coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z wszech­stron­nych właści­wo­ści zdro­wot­nych zielo­nej herbaty. Jej niezwy­kłe dzia­ła­nie odkryli Chiń­czycy już 5000 lat temu. Coraz więcej wiemy też o dobro­czyn­nym dzia­ła­niu poli­fe­noli wystę­pu­ją­cych w tym produk­cie. Poli­fe­nole to orga­niczny zwią­zek chemiczny wystę­pu­jący w rośli­nach. Posia­dają one silne dzia­ła­nie prze­ciw­u­tle­nia­jące i zmniej­szają ryzyko wystą­pie­nia wielu chorób układu krwio­no­śnego i raka. źródłem poli­fe­noli są m.in.: czer­wone wino, wino­grona, jagody, oliwa z oliwek i przede wszyst­kim zielona herbata. Bada­nia wska­zują, że związki poli­fe­nowe posia­dają silne właści­wo­ści anty­utle­nia­jące, dzięki temu elimi­nują skutecz­nie wolne rodniki, odpo­wie­dzialne za starze­nie się orga­ni­zmu i powsta­wa­nie ponad 100 jedno­stek choro­bo­wych. Prze­ciw­u­tle­nia­cze wspo­ma­gają natu­ralne mecha­ni­zmy obronne czło­wieka. Poli­fe­nole z herbaty znacz­nie lepiej wymia­tają wolne rodniki niż np. wita­mina E i C. Nic dziw­nego, że umiesz­cza się je obec­nie na czele listy najsku­tecz­niej­szych anty­ok­sy­dan­tów. Naukowcy odkryli też w zielo­nej herba­cie jeden z najsil­niej­szych prze­ciw­u­tle­na­czy — galu­san epigal­lo­ka­te­chiny (EGCG), który to hamuje procesy zapalne oraz zwięk­sza odpor­ność organizmu.

Plantacja herbaty

 

Wiemy, że zielona herbata posiada wiele cennych właści­wo­ści:

  • wzmac­nia układ immu­no­lo­giczny człowieka,
  • dostar­cza orga­ni­zmowi wielu wita­min (szcze­gól­nie A, B, B2 i C), mine­ra­łów i makroelementów,
  • zapo­biega zwęża­niu się naczyń krwio­no­śnych i obniża poziom chole­ste­rolu, chro­niąc w ten sposób przed zawa­łem serca,
  • wzmac­nia zęby i kości,
  • posiada istotne dzia­ła­nie pobu­dza­jące i odprężające,
  • regu­luje procesy trawienne,
  • zmniej­sza ryzyko zacho­ro­wa­nia na nowo­twory (szcze­gól­nie na raka prostaty, piersi, płuc, jelita grubego i innych nowo­two­rów układu pokarmowego).
  • chroni pęcherz i prostatę przed stanami zapalnymi,
  • wspo­maga pracę wątroby.
  • regu­luje ciśnie­nie krwi,

ekstrakt z zielonej herbatyAby zwięk­szyć dzia­ła­nie korzyst­nych substan­cji, zaczęto wytwa­rzać ekstrakty z zielo­nej herbaty. Najlep­sze są te, które nie zawie­rają żadnych dodat­ków chemicz­nych bądź spożyw­czych i wytwa­rzane są z najwyż­szej jako­ści surowca. Należy jednak pamię­tać, aby nie prze­kra­czać zale­ca­nych dawek. Każda nawet najbar­dziej poży­teczna substan­cja nie może zostać przedaw­ko­wana. W przy­padku picia bardzo dużej ilości zielo­nej herbaty lub stoso­wa­nia ekstrak­tów niektó­rzy specja­li­ści zale­cają zaży­wa­nie dodat­kowo kwasu folio­wego czy to w formie natu­ral­nej (brokuły, warzywa liścia­ste, owoce cytru­sowe i orze­chy) czy synte­tycz­nej. W ten sposób można zapo­bie­gać zmniej­szo­nemu wchła­nia­niu kwasu folio­wego spowo­do­wa­nego dużą ilością skąd­inąd niezwy­kle poży­tecz­nych kate­chin zawar­tych w zielo­nej herba­cie. Pijąc zieloną herbatę w okre­sie jesienno-zimowym zaleca się również doda­wa­nie do niej imbiru, co prze­ciw­działa ochło­dze­niu organizmu.

Infor­ma­cje o zielo­nej herba­cie z Chin oraz ekstrak­tach z niej można znaleźć na stro­nie Proko­remu: http://www.ganoderma.pl/ Ofero­wany jest ekstrakt z zielo­nej herbaty zawie­ra­jący aż 99% poli­fe­noli uzyskany z najwyż­szej jako­ści surowca.