O autorze

Leszek Matela

leszek-megalit888

Urodzony 15 kwiet­nia 1955, publi­cy­sta, tłumacz, radie­steta, podróż­nik i badacz zjawisk niezna­nych. Z zawodu germa­ni­sta. Czło­nek Stowa­rzy­sze­nia Dzien­ni­ka­rzy Polskich od 1991 r. Wykła­dowca w szko­łach psycho­tro­nicz­nych z dzie­dzin: radie­ste­zji, geoman­cji i nauk granicz­nych. Prowa­dzi też kursy i semi­na­ria z wyżej wymie­nio­nych zakre­sów. Autor ponad 50-ciu ksią­żek poświę­co­nych radie­ste­zji, geoman­cji, miej­scom mocy, zjawi­skom niezna­nym, parap­sy­cho­lo­gii, a także suge­sto­pe­dii. Więk­szość z nich miała kilka­krotne wzno­wie­nia i trafiała na listy best­sel­le­rów w swoich kategoriach.

Leszek Matela prowa­dził w latach 90-tych suge­sto­pe­dyczne kursy języka niemiec­kiego orga­ni­zo­wane przez Centrum Eduka­cyjne “Weles” w Bielsko-Białej. Były to jedne z pierw­szych w Polsce kursów suge­sto­pe­dycz­nych języ­ków obcych.

Znany jest również z licz­nych publi­ka­cji w czaso­pi­smach: “Nieznany świat” [1], “Czwarty Wymiar”, “Trze­cie Oko”, “Kurier Poranny”, “Kulisy, “Szaman”, “Nie z tej ziemi”, “Problemy zjawisk niezna­nych”, “Sfinks”, “Esotera“[2], “RGS (Radi­ästhe­sie)”, “Wetter-Boden-Mensch”, “Zeit­schrift für Radi­ästhe­sie”, “Ameri­can Dowser”, “Rezgö Vilag”, “Maga­zin 2000 plus”, “Hagia Chora“[3], “Fortean Times“[4], “Feng Shui Journal”,“Nyt aspekt”, “Yoga and Life”, “Fate” [5] i innych.

Wystę­po­wał w audy­cjach tele­wi­zyj­nych i radio­wych (w Polsce, Anglii i Brazy­lii) poświę­co­nych miej­scom mocy i radie­ste­zji.[6] Brał udział w licz­nych konfe­ren­cjach doty­czą­cych radie­ste­zji i geoman­cji, m.in. w Szwaj­ca­rii, Niem­czech, Austrii, Wiel­kiej Bryta­nii, Węgrzech, Kana­dzie, na Cyprze i w Brazy­lii. Na między­na­ro­do­wym semi­na­rium radie­ste­zyj­nym w Larnace (na Cyprze) we wrze­śniu 1997 r. otrzy­mał medal ufun­do­wany przez Acocia­cion Argen­tina de Radie­ste­sia za swoją dzia­łal­ność w kierunku popu­la­ry­za­cji radie­ste­zji [7].

Współ­pra­co­wał ze znanym ziela­rzem, zakon­ni­kiem ojcem Grze­go­rzem Sroką z Rychwałdu (k/Żywca) w bada­niach metod ener­ge­ty­za­cji ziół.

Prowa­dził z prof. Jerzym Mazur­cza­kiem z SGGW w Warsza­wie unikalne bada­nia naukowe doty­czące wpływu kształ­tów i symboli na orga­ni­zmy żywe[8]. W swoich książ­kach “Oddzia­ły­wa­nie kształ­tów i symboli” oraz “Pira­midy i ich wyko­rzy­sta­nie” opisał szcze­gó­łowo różne aspekty oddzia­ły­wa­nia kształ­tów i symboli. Wpływ tych ostat­nich na otocze­nie okre­ślał w publi­ka­cjach termi­nem “grafo­tro­nika”. Razem ze swoim synem Patry­kiem (angli­stą, muzy­kiem i grafi­kiem kompu­te­ro­wym z zawodu) stwo­rzył książki do medy­ta­cji trój­wy­mia­ro­wych symboli ukry­tych w obra­zach (“Trój­wy­mia­rowe medy­ta­cje” i “Trój­wy­mia­rowe tali­zmany”). Opra­co­wał również programy kompu­te­rowe do treningu zdol­no­ści para­nor­mal­nych, obli­czeń nume­ro­lo­gicz­nych i feng shui.

W 1993 roku wraz z Lechem Emfa­zym Stefań­skim i Janem Anto­nim Szymań­skim wydał pierw­szą w Polsce książkę ency­klo­pe­dyczną zawie­ra­jącą kompleks zagad­nień z psycho­tro­niki i dzie­dzin pokrew­nych zaty­tu­ło­waną: “Psycho­tro­nika — Mini ency­klo­pe­dia” (wyd. SIGMA NOT-Warszawa, 1991r.).

Opra­co­wał super­bły­ska­wiczną metodę nauki języ­ków obcych opartą na suge­sto­pe­dii[9], którą stoso­wał w czasie licz­nych kursów oraz opubli­ko­wał w postaci kaset do samo­dziel­nego stoso­wa­nia. Podjął udane próby wpro­wa­dze­nia ćwiczeń relak­sa­cyjno — koncen­tru­ją­cych opar­tych na jodze jako element lekcji w szko­łach[10].

Napi­sał ceniony w środo­wi­sku specja­li­stów podręcz­nik radie­ste­zji: “Radie­ste­zja, nauka, prak­tyka, ochrona przed szko­dli­wym promie­nio­wa­niem” [13]. Spopu­la­ry­zo­wał w Polsce i rozwi­nął skalę Bovisa w zakre­sie pomia­rów w miej­scach mocy (skala B-S-M od nazwisk Bovis-Simoneton-Matela).

Prze­pro­wa­dził m.in. pionier­skie bada­nia miejsc mocy w Biało­wieży i na tere­nie Pusz­czy Biało­wie­skiej. Dzięki swoim pomia­rom radie­ste­zyj­nym i arty­ku­łom spopu­la­ry­zo­wał pira­midę w Rapie nieda­leko Bani Mazur­skich i Gołdapi. Podob­nie stało się po komplek­so­wych bada­niach kamien­nych kręgów w Hörman­ns­berg nieda­leko Schrems (Austria). Zapro­jek­to­wał kamienny krąg w Poczopku k/ Krynek (woj podla­skie), który uważany jest dziś za jedną z atrak­cji tamtych okolic.

Przez czytel­ni­ków zostały wysoko ocenione jego książki: “ABC waha­dła”, “ABC różdżki”, “ABC odpro­mien­ni­ków i rege­ne­ra­cji orga­ni­zmu” napi­sane jako podręcz­niki radie­ste­zji. Podob­nie też książka “ABC biome­trów” stała się jednym z nielicz­nych w Polsce zesta­wów biome­trów do samo­dziel­nego wyko­rzy­sta­nia przez radie­ste­tów. Jest współ­twórcą waha­dła ze znakiem Atlan­tów oraz sygnetu templa­riu­szy. Spopu­la­ry­zo­wał w Polsce różdżkę rezo­na­cyjną Lambda-4 (L-4), zwaną też anteną Lechera. Różdżka ta zali­czana jest do przy­rzą­dów ułatwia­ją­cych obiek­ty­wi­za­cję pomia­rów radiestezyjnych.

W 1997 roku opubli­ko­wał w Wydaw­nic­twie Studio Astrop­sy­cho­lo­gii[14] pierw­sze w Polsce kompen­dium o miej­scach mocy i geoman­cji zaty­tu­ło­wane “GEOMANCJA. Formy feng shui. Pozy­tywne ener­gie”. Opra­co­wał również podręcz­nik “ABC feng shui — do zasto­so­wa­nia w prosty sposób” stano­wiący prze­gląd metod feng shui możli­wych do najbar­dziej opty­mal­nego wyko­rzy­sta­nia przy urzą­dza­niu miesz­kań i domów przez ludzi Zachodu. Z kolei książka “Polskie feng shui” omawia polskie odpo­wied­niki chiń­skiego systemu zdro­wego życia i aran­ża­cji przestrzeni.

Jest również auto­rem tłuma­czeń i wstę­pów biogra­ficz­nych do ksią­żek: Hermanna Hesse -“Myśli” Lublin 1996 ISBN: 83–901671-1–5[15] oraz Petera Bich­sela -“Czło­wiek o dobrej pamięci i inne opowia­da­nia w stylu zen”, Kato­wice 1998 ISBN: 83–86757-41–8. W swoich arty­ku­łach popu­la­ry­zo­wał także twór­czość laure­ata nagrody Nobla: Hermanna Hesse. Zade­biu­to­wał w prasie oficjal­nej esejem: “Hermann Hesse-Wędrowiec Wschodu” [tygo­dnik kato­licki “Ład” z 23.01.1983]. Przy­go­to­wy­wał też arty­kuły i tłuma­cze­nia dla pracy podziem­nej w stanie wojen­nym. Debiu­to­wał w drugim obiegu prze­kła­dem opowia­da­nia opozy­cyj­nego pisa­rza NRD-owkiego G. Zwerenza pt.: “Kraina szczę­śli­wych ptaków” opubli­ko­wa­nym w podziem­nym piśmie oświa­to­wym “Tu – teraz” (Warszawa, paździer­nik, 1982).

Leszek Matela jest także auto­rem pierw­szego w Polsce słow­nika polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego z dzie­dziny parap­sy­cho­lo­gii, ezote­ryki, para­me­dy­cyny i radie­ste­zji (ISBN 83–86757-16–7).

Poprzez swoje publi­ka­cje wpro­wa­dził do języka polskiego oraz spopu­la­ry­zo­wał nowy termin: “miej­sce mocy“[16]. Popu­la­ry­zo­wał również “gimna­stykę runiczną”, ćwicze­nia ener­ge­ty­zu­jące wyko­rzy­stu­jące naśla­do­wa­nie za pomocą ukła­dów ciała form run w połą­cze­niu z odpo­wied­nimi tech­ni­kami odde­cho­wymi [17]. W swoich trzech książ­kach o runach postu­lo­wał wyko­rzy­sta­nie znaków runicz­nych jako ener­ge­ty­za­to­rów. W książ­kach “Tajem­nice Słowian” oraz “Kod druidów i sekrety Celtów” przed­sta­wił dawne trady­cje duchowe i miej­sca zwią­zane z plemio­nami słowiań­skimi i celtyc­kimi. Z kolei “Chiń­ską sztuka zdro­wego życia” poświę­cił kręgowi kultu­ro­wemu dawnego Państwa środka. W pracy “Sekrety wewnętrz­nej prze­miany…” skon­cen­tro­wał się na prak­tycz­nych aspek­tach alche­mii, nato­miast w “Wodzie i je lecz­ni­czej sile” na meto­dach ener­ge­ty­za­cji wody. Praco­wał nad prak­tycz­nymi meto­dami oddzia­ły­wa­nia dźwięku i mudr (“Moc dźwięku” i “Moc Twoich dłoni”. W książce “Tajem­ni­czy krąg PSI opisał różnego rodzaju urzą­dze­nia psycho­tro­niczne i para­me­dyczne, nato­miast w “Czakra­mach a zdro­wiu” przy­bli­żył czytel­ni­kom prak­tyczne metody pobu­dza­nia ośrod­ków ener­ge­tycz­nych w ciele człowieka.

Odbył podróże do wielu miejsc mocy na wszyst­kich konty­nen­tach (za wyjąt­kiem Austra­lii). Opisuje je w licz­nych arty­ku­łach i książ­kach począw­szy o 1985 r. Ucho­dzi za jednego z pionie­rów badań miejsc mocy na świe­cie. Opra­co­wał własną syste­ma­tykę badań tego typu miejsc, którą przed­sta­wił m.in. w książ­kach “Geoman­cja”, “Tajem­nice wiedzy atlan­tydz­kiej”, “Jak korzy­stać z ener­gii miejsc mocy” czy “Sekrety katedr i miejsc mocy”. Wpro­wa­dził też do lite­ra­tury przed­miotu termin “prze­sła­nia miejsc mocy”. Badał i popu­la­ry­zo­wał czakram wawel­ski (“Tajem­nice czakramu wawel­skiego i sekrety Krakowa”) oraz kamienne kręgi i sztukę mega­li­tyczną (“Potęga kamieni”. Przed­sta­wiał ducho­wość mistyczną i klasz­torną (“Tajem­nice świę­tego Graala, templa­riu­szy i misty­ków”). Jego książka “Polska magiczna” to prze­wod­nik po najważ­niej­szych miej­scach mocy w Polsce. Z kolei praca “Magiczne zakątki” ukazuje takie miej­sca w Polsce Północno-Wschodniej. Opisuje ona także wiele ukry­tych pośród lasów i łąk świę­tych źróde­łek i uroczysk.


Zobacz pełną biblio­gra­fię publi­ka­cji Leszka Mateli.


Przy­pisy

Przy­pisy:

 1. Tajem­nice Wiedzy Atlan­tydz­kiej” L. Matela, Biały­stok 2000, ISBN 83–86-737–91-3 (ss. 147, 167, 170, 172, 173, 176, 241)
 2. Nieznany Świat” 1/2011 ss.40–46 Sekretne kody Miasta Bogów. Kore­spon­den­cja własna z Kambodży
 3. Nieznany Świat” 10/2009 “Zagadka świę­tych linii”
 4. Inter­ne­towy Bank Danych — Matela Leszek. W: Nieznany Świat [on-line]. [dostęp 2011-04-10].
 5. Matela L., Kraft in Krakau, Esotera,12/1987
 6. Matela L., Ortho­doxe Orte der Kraft, Esotera, 6/1988
 7. Matela L., Auf den Spuren der alten Geoman­tie, Radi­ästhe­sie (RGS), 1/1998
 8. Matela L., Runes for Health, Ameri­can Dowser, Winter 2000
 9. Matela L., Gehe­im­nisse der Kraftorte Wiens und des Waldvier­tels, Maga­zin 2000 plus, Nr 233
 10. http://www.geomantie.net/authors/1029/view.html
 11. Matela L. , Matela P., Natu­ral Icon, Fortean Times, FT 106, Janu­ary, 1998
 12. (usunięto)
 13. (usunięto)
 14. Matela L., Mazur­czak J., Wpływ wybra­nych znaków symbo­licz­nych i geome­trycz­nych na rozwój struk­tur biolo­gicz­nych, Mate­riały IV Krajo­wej Konfe­ren­cji Radie­ste­zyj­nej, Toruń 1987 oraz Matela L., Mazur­czak J., Zmiany emisji foto­no­wej roślin pod wpły­wem oddzia­ły­wań grafo– i geome­tro­nicz­nych, Mate­riały na IV Ogól­no­pol­ską Konfe­ren­cję Polskiego Towa­rzy­stwa Psycho­tro­nicz­nego, Warszawa 1987
 15. SIGMA NOT, Warszawa 1993, ISBN 83–85001-90–5
 16. RADIESTEZJA nauka, prak­tyka, ochrona przed szko­dli­wym promieniowaniem”,L.Matela Wyd.KOS 1996 ISBN 83–86757-40-X, oraz:Nieznany Świat 5/1997 s.54
 17. KATALOG KSIĄŻEK — wg auto­rów — Matela Leszek. W: Wydaw­nic­two Studio Astrop­sy­cho­lo­gii. [on-line]. [dostęp 2011-04-10].
 18. Biały­stok: 1997, ISBN 83–86737-25–5
 19. Lublin 1996, ISBN 83–90167-11–5
 20. Myśli — Książka. W: Wirtu­alna Polska > Książki [on-line]. [dostęp 2011-04-09].
 21. Kato­wice 1998,ISBN 83–86757-41–8
 22. Czło­wiek o dobrej pamięci i inne opowia­da­nia w stylu zen. W: Kata­log Biblio­teki Naro­do­wej [on-line]. [dostęp 2011-04-09].
 23. Kato­wice, 1998, ISBN 83–86757-16-7F

W niniej­szym biogra­mie wyko­rzy­stano m.in. hasło w Wiki­pe­dii doty­czące autora oraz infor­ma­cje z Gale­rii Auto­rów Niezna­nego Świata jak również ze strony Wydaw­nic­twa Studio Astropsychologii