Kod Sauniere’a. Na tropach świętego Graala

Posted on Kwi 23, 2013

Kod Sauniere’a. Na tropach świętego Graala

Czy czyta­łeś słynną powieść Dana Browna Kod Leonarda da Vinci, czy spodo­bała Ci się, czy wcią­gnęła Cię akcja i losy boha­te­rów? A może zain­try­go­wał Cię film nakrę­cony na moty­wach tej książki? Jeśli tak, zapo­znaj się również z dzie­jami praw­dzi­wej histo­rycz­nej postaci, która tak bardzo zafa­scy­no­wała amery­kań­skiego pisa­rza, że nadał nazwi­sko Sauniere jednemu z głów­nych boha­te­rów swego bestsellera.

Niniej­sza książka trak­tuje o sekre­tach zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią auten­tycz­nego księ­dza Sauniere. Są one równie sensa­cyjne i niezwy­kłe jak postaci ze słyn­nej książki Browna. W jego dzia­łal­no­ści tajem­nica goni tajem­nicę, a prze­sła­nie, które pozo­sta­wił w swoim kościele w Rennes-le-Château to praw­dziwy kod Sauniere’a, kieru­jący nas ku sekre­tom świę­tego Graala i Katarów.

Prze­czy­taj dwa obszerne frag­menty książki:

Leszek Matela (pod ps. Merlin)

Kod Sauniere’a

Wydaw­nic­two Kos

Kato­wice, 2006

ISBN 83–60528-02–0