ABC różdżki

Posted on Kwi 23, 2013

ABC różdżki

siążka “ABC różdżki” w sposób klarowny i przej­rzy­sty wpro­wa­dza czytel­nika w świat prak­tyki radie­ste­zyj­nej z wyko­rzy­sta­niem różdżki. Zdol­no­ści radie­ste­zyjne posiada więk­szość z nas. Dzięki tej książce, krok po kroku, można nauczyć się posłu­gi­wa­nia się różdżką, a później tę wiedzę zasto­so­wać w prak­tyce i wyko­rzy­stać na użytek własny i swoich najbliż­szych. Czytel­nik wraz z książką otrzy­muje również różdżkę dołą­czone do niej. Nie tylko osoby, które do tej pory nie zetknęły się z radie­ste­zją, ale również zaawan­so­wani radie­steci mogą znaleźć w książce wiele cennych infor­ma­cji m.in. o różnego rodzaju specja­li­stycz­nych różdż­kach (np. ante­nie Lechera) i ich zasto­so­wa­niu oraz nigdzie do tej pory nieopi­sa­nych meto­dach pracy z różdżką.

Zapo­znaj się z tą książką jeśli jesz­cze nie wiesz:

  • jaką wybrać różdżkę?
  • jak nauczyć się nią posługiwać?
  • jak wyko­rzy­stać różdżkę do zbada­nia miesz­ka­nia, działki lub własnego organizmu?

Albo też — jeśli jesteś zaawan­so­wa­nym radie­stetą i chcesz dowie­dzieć się, z drugiej części książki, o specja­li­stycz­nych różdż­kach i tech­ni­kach różdż­kar­skich a nawet o urzą­dze­niach, które można nazwać różdż­kami elektronicznymi.

Znako­mi­tym uzupeł­nie­niem tej książki są publi­ka­cje tego samego autora z serii ABC:

Całość serii ABC Leszka Mateli stanowi unikalne kompen­dium radie­ste­zji i zdro­wego stylu życia dla wszystkich.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

ABC różdżki

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 1999 (II wydanie)

ISBN 978–83–86737–64–2