ABC wahadła

Posted on Kwi 23, 2013

ABC wahadła

Książka “ABC waha­dła” w sposób klarowny i przej­rzy­sty wpro­wa­dza czytel­nika w świat prak­tyki radie­ste­zyj­nej z wyko­rzy­sta­niem waha­dła. Zdol­no­ści radie­ste­zyjne posiada więk­szość z nas. Dzięki tej książce, krok po kroku, można nauczyć się posłu­gi­wa­nia się waha­dłem, a później tę wiedzę zasto­so­wać w prak­tyce i wyko­rzy­stać na użytek własny i swoich najbliż­szych. Czytel­nik wraz z książką otrzy­muje również waha­dło dołą­czone do niej. Nie tylko osoby, które do tej pory nie zetknęły się z radie­ste­zją, ale również zaawan­so­wani radie­steci mogą znaleźć w książce wiele cennych infor­ma­cji m.in. o różnego rodzaju specja­li­stycz­nych waha­dłach i ich zasto­so­wa­niu oraz nigdzie do tej pory nieopi­sa­nych meto­dach pracy z wahadłem.

Znako­mi­tym uzupeł­nie­niem tej książki są publi­ka­cje tego samego autora z serii ABC:

Całość serii ABC Leszka Mateli stanowi unikalne kompen­dium radie­ste­zji i zdro­wego stylu życia dla wszystkich.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

ABC waha­dła

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 1999

ISBN 83–86737–61–1